การงานอาชีพ

นายประยูร จิระเดชประไพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เว็บไซต์: gg.gg/krookad
นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางเรณู โพธิ์จันทร์
ตำแหน่งครู
ว่าที่ร้อยตรีภัศราวรรณ ชุมเสน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายเอกลักษณ์ ผลพระ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ