การงานอาชีพ

นางเรณู โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัศราวรรณ ชุมเสน
ตำแหน่ง ครู
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายประยูร จิระเดชประไพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายเอกลักษณ์ ผลพระ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางสาวปพิชญา แก้วกลึงกลม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย