โรงเรียนวัชรวิทยา

การงานอาชีพ

นางเรณู โพธิ์จันทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัศราวรรณ ชุมเสน
ตำแหน่ง ครู
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายประยูร จิระเดชประไพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายเอกลักษณ์ ผลพระ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ