ภาษาไทย

นายพรสรร ใจของ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
ตำแหน่งครู
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายปฏิญญากร กำเนิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธนิษฐา อินทะสี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
ตำแหน่งครู
นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง
ตำแหน่งครู
นางนฤมล ใจกล้า
ตำแหน่งครู