โรงเรียนวัชรวิทยา

ภาษาไทย

นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
ตำแหน่งครู
หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
ตำแหน่งครู
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายปฏิญญากร กำเนิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธนิษฐา อินทะสี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายพรสรร ใจของ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง
ตำแหน่งครู
นางนฤมล ใจกล้า
ตำแหน่งครู
นางสาวเมธาวี กระต่ายทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย