วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ/โครงการ

Category: ข้อมูลโรงเรียน
Published on Tuesday, 12 February 2013 22:56
Written by Super User
Hits: 14104

 

วิสัยทัศน์

 

        พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้    การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและ

ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

 

  

พันธกิจ

        1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล

        2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล

        3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศโดยเน้นหลักการกระจา

        4. อำนาจสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

        5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

เป้าประสงค์

 

1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล

3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

 

กลยุทธ์

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา

3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย