Christmas day

19-12-2019 Hits:624 srisakul - avatar srisakul

Christmas day 2019 Read more

 
นางสมทรง  พันธ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
สาขาภาษาอังกฤษ

นายชูชาติ  โดรณ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวนันทวัญ  ใยยวง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธิชา  ตรงสกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณี  สร้อยเพ็ชร
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางชนิศา  จิระเดชประไพ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางปานจันทร์  ภูวิชิต
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายมั่นชัย ไม้หอม
ตำแหน่งครู

นายพงศธร  เชียงสีทอง
ตำแหน่งครู

นางสาวเจนจิรา  จินดากุลย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สาขาภาษาจีน

นางสาวญาดา  สงฆ์วัฒนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  สายทอง
ตำแหน่งครู

นางสาวสุภาภัทร  กระสานต์ศิริ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
นายจิรายุวงษ์สุตา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
   

ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา