• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ/โครงการ

 

วิสัยทัศน์

 

        พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้    การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและ

ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

 

  

พันธกิจ

        1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล

        2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล

        3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศโดยเน้นหลักการกระจา

        4. อำนาจสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

        5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

เป้าประสงค์

 

1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล

3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

 

กลยุทธ์

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา

3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 

เกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยา

เว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยา เป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนวัชรวิทยา

แผนผังโรงเรียนวัชรวิทยา

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียน


เป็นรูปวชิราวุธล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนและปรัชญาโรงเรียน
วชิราวุธ คือ อาวุธของพระอินทร์ เป็นรูปตรีสามง่าม ซึ่งแทนสายฟ้าฟาด บังเกิดเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้า เปรียบเสมือน ความรู้คือแสงสว่างแห่งปัญญา เราชาววัชรวิทยาจึงเป็นผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


พระพุทธวิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์
: พระพุทธ "วิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์" เป็นชื่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ปธ.9. ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มอบให้โรงเรียนวัชรวิทยาในสัมยที่นายสมรวม พูลเขียว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และกระทำพิธีเบิกพระเนตร ณ วัดโอรสาราม กรุงเทพมหานคร องค์พระมีขนาดส่วนสูง 2.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งเรียกว่า "หลวงพ่อวัชระ" และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววัชรวิทยาทุกคน

 

สีประจำโรงเรียน

 


สีฟ้า
เป็นสีประจำวันเกิดโรงเรียน คือ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2521
หมายถึง ความร่วมเย็น กว้างขวาง สูงส่ง และกว้างไกล


สีชมพู เป็นสีคู่มิตรกับสีฟ้า หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสุทธิ์
และนุ่มนวล

 

ตันไม้ประจำโรงเรียน

ต้นเฟื่องฟ้า

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates