• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 2894
งานประกันคุณภาพ Written by Srisakul 1303
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 5695
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 652
กิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 402
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2561 Written by surasak 6035
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้องสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561 Written by surasak 4033
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 1003
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 543
สร้างสรรค์ความดี 40 ปี วัชรวิทยา Written by Srisakul 534
โครงการวัชรวิทยา Pre – M.๑ & M.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by surasak 3517
ประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม Written by surasak 1072
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 3389
โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดจังหวัดแพงเพชร Written by surasak 558
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 1090
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ปกครองเพื่อลงทะเบียนใช้งานระบบ 21ess.net Written by surasak 1835
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง Written by surasak 931
โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Written by surasak 579
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 Written by surasak 551
โรงเรียนวัชรวิทยาได้มอบเข็มและเกียรติบัตรเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้มีความเพียร ประจำปีการศึกษา 2559 Written by surasak 802
คณะครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ศึกษาดูงานงานแผนงานโรงเรียนวัชรวิทยา Written by surasak 756
รายงานการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559-2560 Written by surasak 840
กิจกรรม พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง Written by surasak 640
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Written by Super User 14884
ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินนักเรียนรางวัล“คนดีศรีวัชรวิทยา” Written by surasak 952
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 5953
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 3436
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 3780
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 2446
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560 Written by surasak 3183

Subcategories

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates