• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

โครงการวัชรวิทยา Pre – M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการวัชรวิทยา Pre – M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ด้วยวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้้าอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นใน ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนวัชรวิทยาได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการส่งเสริม สนับสนุน การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยข้อสอบ Pre – M.๑ & M.๔ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งวิชาที่ใช้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ ต้องมีเนื้อหาตามหลักสูตร ใน ๕ วิชาหลัก อีกทั้งสอดคล้อง กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดสอบ O – NET จ้านวน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นั้น ในการทดสอบนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส้าคัญของการสอบมากขึ้น โรงเรียนมีข้อมูล นักเรียนเป็นรายบุคคลน้าไปใช้วางแผนพัฒนาต่อไป และเพื่อให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะสอบเข้าศึกษา             ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน ว่ามีความพร้อมหรือมีจุดบกพร่องในรายวิชาใด

 

เข้าสู่ระบบรับสมัคร...

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร...

 

              ดาวน์โหลด ประกาศโครงการวัชรวิทยา Pre ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 ...คลิกที่นี่

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates