• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

ระเบียบการและกำหนดการสอบโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบการและกำหนดการสอบโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

               1.  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

                    โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

                    (สอวน.) ประจาปีการศึกษา 2561

 

    2.  กำหนดกำรรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน

 

    3.  ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates