• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนวัชรวิทยาโดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

โดยมี ครูต้องจิตต์ สมสำราญกุล หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และครูวนิดา เฉยไสย ควบคุมการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2555 เป็นคณะทำงานจัดการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2556 โดยมีตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ห้องเรียนสมัครเข้าแข่งขันเป็นประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates