• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2561

 

 


 

              ตามที่ โรงเรียนวัชรวิทยาได้จัดทําโครงการวัชรวิทยา Pre – M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับ

สมัคร นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจ  และดําเนินการสอบแข่งขัน

ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฎผลการแข่งขัน ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

  


 

 

 

  

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates