• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้องสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่ห้องสอบตามโครงการวัชรวิทยา Pre-M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561

 

ตามที่ โรงเรียนวัชรวิทยาได้จัดทําโครงการวัชรวิทยา Pre – M.1 & M.4 ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัคร นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจ สมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันท่ี 8 – 19 มกราคม 2561 และจะดําเนินการสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร นั้น โรงเรียนจึงขอแจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธสิ์อบ ดังนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates