• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการค่าย กิจกรรมนันทนาการ การเข้าฐานผจญภัยกลางวัน การชุมนุมรอบกองไฟ การทำสอบสูทกรรม การทดสอบเงื่อน เป็นต้น เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัชรวิทยา

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates