• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

โรงเรียนวัชรวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนวัชริวทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ได้แก่ ห้องเรียนโครงการสองภาษา (English Program) โครงการอัจริยภาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ E-SMAT และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง ของ สสวท. และ สอวน. ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6 จากหลายโรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในโรงเรียนวัชรวิทยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ จำนวนมาก ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนวัชรวิทยา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Resource Center อาคารวัชรปาณี (อาคารเรียน 4) โดยโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นหนึ่งในโณงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates