• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

ประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม

ประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา

 

 

 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ101ล/27(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงเรียนวัชรวิทยา

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  11,097,500 บาท

 3. ลักษณะงาน

       โดยสังเขป ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ101ล/27(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา

                    โรงเรียนวัชรวิทยา 93 ถนนเทศบาล 2  ตำบลในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร

                     จ.กำแพงเพชร ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กำหนดรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข                                                                                        

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน  2560  เป็นเงิน 13,262,000 บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

        5.1  แบบสรุปค่าปรับปรุงซ่อมแซม (แบบ ปร.6)

        5.2  แบบสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (แบบปร.5) 

        5.3  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

 

1. ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโรงอาคาหารหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา

 

2. ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

3. เอกสารประกอบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร
| ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ 3

 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates