• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวัชรวิทยาเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน OBECQA : 2558

โรงเรียนวัชรวิทยาเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award) OBECQA : 2558 

 

นายจำนง อินทพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award) OBECQA : 2558  จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ  โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates