• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 โรงเรียนวัชรวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อสงเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้ ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 เวลา 11.50-12.40 บริเวณหน้าอาคาร 3 และห้องสมุดโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมี นายประหยัด สิริกรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธาน และนางธนิษฐา อินทะสี หัวหน้างานห้องสมุดกล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม"เขียนตามคำบอก" กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมและกิจกรรมหนอนหนังสือคนเก่ง(ค้นหาหนังสือ) เป็นต้น

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates