• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

รายงานผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ชื่อ - สกุลชั้น/ห้องคณะ / สาขา
1 นางสาวญาณิศา ยี่สุ่นแสง ม. 6/7 คณะแพทยศาสตร์


 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ชื่อ - สกุลชั้น/ห้องคณะ / สาขา
1 นายนิธิ รัตนจินดา ม. 6/7 คณะบริหารธุรกิจ


 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ชื่อ - สกุลชั้น/ห้องคณะ / สาขา
1 นางสาวศุภิสรา บุญเกิด ม. 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี
2 นายอนิรุจน์ แก้วเกตุ ม. 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี
3 นางสาวนันทนา มาน้อย ม. 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี
4 นายพรชัย เดชพละ ม. 6/1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
5 นายจักรกฤษณ์ พยับ ม. 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
6 นางสาวกัญญาณัฐ คันศร ม. 6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ
7 นางสาวศุภชลา คำสาด ม. 6/2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
8 นางสาวอารีรัตน์ พรมจันทร์ ม. 6/3 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
9 นางสาวอาจารียา อาจศัตรู ม. 6/3 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
10 นางสาวรัฎติกาล สุราวุธ ม. 6/3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
11 นางสาวชาริสรา สารีนนท์ ม. 6/3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
12 นายนัฐวัฒน์ ใจแสน ม. 6/5 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์
13 นางสาวรมณ ฉิมพาลี ม. 6/7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
14 นายจิรายุทธ์ รักษ์สิงห์ ม. 6/7 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
15 นางสาวเปมิกา วรเชษฐบัญชา ม. 6/7 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ - คณิต)
16 นางสาวฐิตารีย์ นมะหุต ม. 6/7 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ (วิทย์ - คณิต)
17 นางสาวญาณิศา ยี่สุ่นแสง ม. 6/7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
18 นายนิธิ รัตนจินดา ม. 6/7 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน
19 นางสาวหทัยภัทร ดวงดาว ม. 6/7 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี
20 นายณัฐพล ฤทธิ์เสือ ม. 6/7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
21 นางสาวเยาวลักษณ์ แกมเงิน ม. 6/7 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

 

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ชื่อ - สกุลชั้น/ห้องคณะ / สาขา
1 กนิษฐา หนองหลวง ม. 6/1 1034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 กัญญาภัค ขุทรานนท์ ม. 6/1 1029 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3 ชัชรีย์พร จันพุฒ ม. 6/1 1083 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
4 ชัยภัทร เอี่ยมรักษา ม. 6/1 1052 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
5 เปรมสุดา อาจอาสา ม. 6/1 1031 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
6 พรอุษา อุ้มเมิน ม. 6/2 1034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
7 ภาณุพงศ์ จันเนตร ม. 6/1 1012 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8 รัฐติกาล สินมา ม. 6/1 1028 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
9 วรปรัชญ์ พูลผล ม. 6/1 1010 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
10 ศิริพร จำปาคำ ม. 6/1 1009 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
11 สุธาสินี จันทร์อ่อน ม. 6/1 1014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
12 อนัญญา ตะริทา ม. 6/1 1058 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
13 อรอนงค์ อินยัง ม. 6/1 1024 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
14 กรกช บรรดาศักดิ์ ม. 6/2 1077 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
15 กฤติพงศ์ จินเพชร ม. 6/2 1083 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
16 กัญญาณัฐ คันศร ม. 6/2 1008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
17 ณัฐภัทร ตั้งนิยม ม. 6/2 1001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
18 นวพรรณ เข็มทอง ม. 6/2 1052 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
19 นวรัตน์ เนื่องยินดี ม. 6/2 1019 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
20 ปองรัตน์ คำเลิศ ม. 6/2 1005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
21 รัตนติยา อยู่ยอด ม. 6/2 1004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
22 วชิรวิทย์ โพธิ์แป้น ม. 6/2 1014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
23 กิตติปัญญา คุณนาเมือง ม. 6/3 1043 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
24 ชาคริต สุกทับ ม. 6/3 1067 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
25 ณัฐกร สุดไทย ม. 6/3 1037 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
26 ณัฐชยา แก้วเพชร ม. 6/3 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
27 ณัฐวุฒิ ขันอินทร์ ม. 6/3 1034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
28 นันทินี ดีบุญ ม. 6/3 1022 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
29 พิชญ์ พันธุ์ยาง ม. 6/3 1051 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
30 วัชรีวรรณ ไพโรจน์ ม. 6/3 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
31 อัจฉราภรณ์ ขอนทอง ม. 6/3 1009 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
32 อัญชริกา อินแนม ม. 6/3 1026 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
33 อัญชลี เพ็งรอด ม. 6/3 1067 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
34 จิรัชญา ภู่ภีโญ ม. 6/4 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
35 ชยพล วงศ์เปี้ยจันทร์ ม. 6/4 1084 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์
36 ณัฐนิชา ฉิมแป้น ม. 6/4 1067 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
37 ณัฐมล แนวหาร ม. 6/4 1047 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
38 บุศรา ชัยนา ม. 6/4 1067 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
39 ปฐวี จุ๋ยเกตุ ม. 6/4 1084 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกาย(หลักสูตร 5 ปี)
40 ศกลวรรณ อยู่แก้ว ม. 6/4 1059 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
41 สุจิตรา รวมทรัพย์ ม. 6/4 1043 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
42 สุทารัตน์ กรีวาส ม. 6/4 1067 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
43 สุมารถ อินประยูร ม. 6/4 1044 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา
44 อลิษา สายวงศ์นวล ม. 6/4 1070 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
45 กนกรัตน์ ถาวร ม. 6/5 1051 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
46 กัญญารัตน์ พรมมาตร์ ม. 6/5 1045 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
47 กัณฐมณี อินทพงษ์ ม. 6/5 1043 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
48 กานต์ชนก วัฒนวิการ ม. 6/5 1044 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา
49 นิสารัตน์ บดีรัฐ ม. 6/5 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
50 ลักษิกา นาคศิริ ม. 6/5 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
51 วรรณวุฒิ สาระเนตร ม. 6/5 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
52 ศิวตา ศรีสวาท ม. 6/5  
53 ทิพวรรณ ชื่นเรือง ม. 6/6 1053 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
54 ธัญญารัตน์ เมืองนาคิน ม. 6/6 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
55 เนาวนันท์ สุพรรณ์ ม. 6/6 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
56 บุณยาพร นุชวงษ์ ม. 6/6 1025 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
57 ปฐวี เกี่ยวฟั่น ม. 6/6 1067 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
58 มณทนันท์ พุทธรัตน์ ม. 6/6 1068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
59 ศรัณยู รอดจันทร์ ม. 6/6 1043 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
60 กัญญารัตน์ จงมีความสุข ม. 6/7 1057 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
61 จิรายุทธ์ รักษ์สิงห์ ม. 6/7 1062 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)
62 ญาณิศา ยี่สุ่นแสง ม. 6/7 1028 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
63 ณัฐชนน อุนพานิชย์ ม. 6/7 1059 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
64 นิธิ รัตนจินดา ม. 6/7 1065 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
65 รมณ ฉิมพาลี ม. 6/7 1028 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม พ.ศ. 2548-2557)
66 วรรณพรรธน์ ช่วยราชการ ม. 6/7 1009 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
67 สิทธิพงศ์ ท้าวจันทร์ ม. 6/7 1060 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
68 สิริบุญรัตน์ สังขนิตย์ ม. 6/7 1058 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
69 สิริรักษ์ บุญเนรมิตร ม. 6/7 1070 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates