กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3

Category: กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Published on Wednesday, 02 October 2013 04:19
Written by surasak
Hits: 3212

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 3

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมจัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  โดยแบ่งกิจกรรมการแบ่งฐาน ซึ่งมีความหลากหลาย นักเรียน walk rally เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เช่น คิดเลขเร็ว แก้ปัญหากระบวนการคิด ฝึกไหวพริบปฏิภาณ เป็นการสร้างทักษะกระบวนการคิด และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์