กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published on Wednesday, 07 June 2017 03:31
Written by Super User
Hits: 14461

    

นายพรสรร ใจของ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวนันทิดา  ฉัตรทอง

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักภาษา ท 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปิยภัทร  พวงกลิ่น

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

นายปฏิญญากร  กำเนิด

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางพรทิพย์  มั่นทรัพย์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

    

นางธนิษฐา  อินทะสี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 


นายสุรพงษ์  กล่ำบุตร 

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเขียน ท 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

นางสาวบรรณรักษ์  ท่อนทอง

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเขียน ท 30210 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

นางนฤมล ใจกล้า

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ