• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

Notice
  • JW_SIG_NGD
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG
Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/admin/public_html/wr/images/banners/

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร Powrtpoint

PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกแผนการจัดกา่รเรียนรู้

แบบวิเคราะห์ใบงานที่ 1 - 5 

ดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

คู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยาสีและขาวดำ

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน>>>ขอบข่ายงาน
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานมูลนิธิวัชรร่วมจิตร

งานมูลเครือข่ายผู้ปกครอง
งานมูลนิธิสมาคมผู้ปกครองและครู
งานสมาคมนักเรียนเก่า

>>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560


นายสุวรรณ  ศุภกิจเจริญ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ


พระครูปริยัติวชิราทร
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


พระครูสิทธิวชิราทร
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


นายจำนง  อินทพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
กรรมการ
ผู้แทนครู


นายพรชัย  เทพศิลปวิสุทธิ์
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า


นายสุนทร  อนุเพชร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทรงวุฒิ  อุดมรัตนศิริชัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพิพัฒน์วงศ์  สังคง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายบุญเนื่อง  ไชยสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายฉัตรชัย  อินพรหม
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอนุพงษ์  เรืองชัยศิวเวท
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมพงษ์  ปรางค์ทอง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายฉัตรชัย  รอดพร้อม
กรรมการ
ผู้แทนชุมชน


>>คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
เว็บไซด์คณาจารย์โรงเรียนวัชรวิทยา>>เว็บไซต์ครูปริญญา  วิชัย (ปริญญา..ครูคอม)
     เว็บสอน
การสร้างภาพเคลื่อนไหว  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ฯลฯ

>>เว็บไซต์ครูสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์)
    เว็บสอน
การโปรแกรมเบื้องต้น  การสร้างเว็บไซต์ด้วยเโปรแกรมสำเร็จรูป (CMS) ฯลฯ

>>เว็บไซต์ครูชาตรี  ศรีม่วงวงศ์ (ห้องเรียนฟิสิกส์)
    เว็บ
การสอนฟิสิกส์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 >>เว็บไซต์ครูชวลิต เรือนจรัสศรี (ห้องเรียนคณิตศาสตร์..ครูหลี่)
    
เว็บการสอนคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>>เว็บไซต์ครูศรีสกุล วิบูลย์วงศรี (ห้องเรียนIS1)
    
เว็บสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

>>เว็บไซต์ครูสุรพงษ์  กล่ำบุตร (มุมภาษาไทยเรียนได้ทุกที่)
   
อย่าให้ความรู้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   

   

 

    

   

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

>>เว็บไซต์ครูนิสรา วงษ์บุญมาก

>>ว็บไซต์ครูพลวัฒน์  แจ้งดี

>>เว็บไซต์ครูพรทิพย์  นิลาภรณ์

>>เว็บไซต์ครูพรชัย โพธิ์มาก

>>เว็บไซต์ดร.ศุภชลา เพชรแกมทอง

 

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates