• arai1.jpg
  • banner003.jpg
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

นายเฉลิม  ทองเพชร

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางสาวประภาพรรณ  อนันตวงศ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

    

นางปิยภัทร  พวงกลิ่น

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

นายปฏิญญากร  กำเนิด

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

นางพรทิพย์  มั่นทรัพย์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

    

นางธนิษฐา  อินทะสี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

    

นายพรสรร ใจของ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ-

 

นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates