• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    

นายพรสรร ใจของ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวนันทิดา  ฉัตรทอง

 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักภาษา ท 30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปิยภัทร  พวงกลิ่น

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

นายปฏิญญากร  กำเนิด

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 33101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 22101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางพรทิพย์  มั่นทรัพย์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

    

นางธนิษฐา  อินทะสี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 


นายสุรพงษ์  กล่ำบุตร 

 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเขียน ท 30201
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

นางสาวบรรณรักษ์  ท่อนทอง

 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาษาไทยพื้นฐาน ท 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเขียน ท 30210
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

นางนฤมล ใจกล้า

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 

 
 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates