• arai1.jpg
  • banner003.jpg
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชูเกียรติ  สุยะลังกา

ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวจงดี สักกายะกรมงคล

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรุ่งศรี พิมพ์สอน

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการ

 

นางวนิดา เฉยไสย

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการ

 

นางนัยนา ศุภดิษฐ์

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายชวลิต เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรัตนา สะสม

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนันท์นภัสค์ ทองอาจ

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางนันชลี  ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่งครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะครูชำนาญการ

 

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางศิลาพร รามันพงษ์

ตำแหน่งครู  วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

 

กิจกรรมแนะแนว

นางเพลินใจ ประสารศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานแนะแนว

 

นางมาลินี อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรเดช  อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายแสน ถอสุวรรณ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพิศาล  คชฤทธิ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายบุญเลิศ ศาสตร์แก้ว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาขาวิชาศิลปะ

นางสาวสุกันญา ภุมมา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ-

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายสุดใจ จารุจิต์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

นายเอกลักษณ์ ผลพระ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

นายมนต์ชัย  เชาวลิตโรจน์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

สาขาวิชาดนตรี

นายไพโรจน์ ยิ่งคิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายปริญญา วิชัย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

สาขาวิชาธุรกิจ

นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิตยา อดิเรก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  

นางจิราพร ชัยแสงแก้ว

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   

สาขาวิชาคหกรรม-งานบ้าน

นางสกุณา นิยมเดช

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

สาขาวิชาเกษตร

นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทริกนิกส์

นายสัญญา อุนพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   

นายประยูร จิระเดชประไพ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates