• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชูเกียรติ  สุยะลังกา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสุรชา  บุรุษศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางนัยนา ศุภดิษฐ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายชวลิต เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรัตนา สะสม

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  

นางนันชลี  ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางศิลาพร รามันพงษ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา  บัวบาน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายเจริญ  พิลึก

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

 

กิจกรรมแนะแนว

นางเพลินใจ ประสารศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว

 

นางมาลินี อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายสุรเดช  อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพิศาล  คชฤทธิ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นายภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาขาวิชาศิลปะ

นางสาวสุกันญา ภุมมา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ-

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายสุดใจ จารุจิต์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

นายเอกลักษณ์ ผลพระ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

สาขาวิชาดนตรี

นายไพโรจน์ ยิ่งคิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพรพัสนันท์  พุ่มเจริญ

ตำแหน่งครูผู้ช่วยนายเกรียงศักดิ์  สิริพรชัยกุล

ตำแหน่งพนักงานราชการ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายปริญญา วิชัย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/a/wr.ac.th/parinya_krucom/

 

นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ : http://www.wr.ac.th/wordpress/samitanan/

 

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/a/wr.ac.th/surasak_pobanlang/

 

นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

สาขาวิชาธุรกิจ

นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิตยา อดิเรก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  

นางจิราพร ชัยแสงแก้ว

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/6-2/9)
การสื่อสารและการนำเสนอ I20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/6-3/9)

 

นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี

 ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/1-2/5)
การสื่อสารและการนำเสนอ I20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/1-3/5)
เว็บไซต์ : http://www.wr.ac.th/wordpress/srisakul/

 

สาขาวิชาคหกรรม-งานบ้าน


 

นางเรณู  โพธิ์จันทร์

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

สาขาวิชาเกษตร

นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทริกนิกส์

นายสัญญา อุนพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   

นายประยูร จิระเดชประไพ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates