• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางตวงรัตน์ อ้นอิน

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศาสตร์

นางเกศินี พงษ์พันธ์ุ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาขา ฟิสิกส์

ายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายชาตรี ศรีม่วงวงค์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางดวงดาว บดีรัฐ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สาขา เคมี

นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนิรดา  ราชบุรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

สาขา ชีววิทยา

นางวัลลภา อินหลวง

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย


นางชญาภา นิวาสประกฤติ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 
สาขา วิทยาศาสตร์

นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณา ป้อมใย

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาวดี น่วมอินทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวิมล กาแก้ว

 ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธัญนสรณ์  หลาแก้ว

 ตำแหน่งพนักงานราชการ

 

สาขา คอมพิวเตอร์

นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญา วิชัย

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates