กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้
Published on Saturday, 11 October 2014 16:39
Written by Super User
Hits: 20085

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นายชวลิต เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุรชา  บุรุษศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา สะสม

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชูเกียรติ  สุยะลังกา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนันชลี  ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิลาพร รามันพงษ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ  พิลึก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 

นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร

 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -

นางสาวอุษา  บัวบาน

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -