กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้
Published on Saturday, 11 October 2014 16:39
Written by Super User
Hits: 18805

นายชูเกียรติ  สุยะลังกา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสุรชา  บุรุษศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางนัยนา ศุภดิษฐ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายชวลิต เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรัตนา สะสม

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  

นางนันชลี  ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางศิลาพร รามันพงษ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา  บัวบาน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายเจริญ  พิลึก

ตำแหน่งครูผู้ช่วย