กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้
Published on Sunday, 03 February 2013 14:59
Written by Super User
Hits: 38562

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายปริญญา วิชัย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/a/wr.ac.th/parinya_krucom/

 

นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ : http://www.wr.ac.th/wordpress/samitanan/

 

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/a/wr.ac.th/surasak_pobanlang/

 

นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

สาขาวิชาธุรกิจ

นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิตยา อดิเรก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  

นางจิราพร ชัยแสงแก้ว

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/6-2/9)
การสื่อสารและการนำเสนอ I20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/6-3/9)

 

นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี

 ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/1-2/5)
การสื่อสารและการนำเสนอ I20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/1-3/5)
เว็บไซต์ : http://www.wr.ac.th/wordpress/srisakul/

 

สาขาวิชาคหกรรม-งานบ้าน


 

นางเรณู  โพธิ์จันทร์

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

สาขาวิชาเกษตร

นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทริกนิกส์

นายสัญญา อุนพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   

นายประยูร จิระเดชประไพ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ