• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประยูร จิระเดชประไพ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี

 ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/1-2/5)
การสื่อสารและการนำเสนอ I20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/1-3/5)
เว็บไซต์ : http://www.wr.ac.th/wordpress/srisakul/

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

สาขา เกษตร

สาขา ธุรกิจ

นางจิราพร ชัยแสงแก้ว

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/6-2/9)
การสื่อสารและการนำเสนอ I20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/6-3/9)

นางสาวนิตยา อดิเรก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สาขา เกษตร

นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

   
สาขาวิชา ไฟฟ้า-อิเล็กทริกนิกส์

นายสัญญา อุนพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   
สาขา บัญชี

 

นางเรณู  โพธิ์จันทร์

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

   
สาขาวิชาคหกรรม
 

ว่าที่ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชุมเสน

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates