• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นายชวลิต เรือนจรัสศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุรชา  บุรุษศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา สะสม

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชูเกียรติ  สุยะลังกา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนันชลี  ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิลาพร รามันพงษ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ  พิลึก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 

นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร

 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -

นางสาวอุษา  บัวบาน

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

 

กิจกรรมแนะแนว

นางเพลินใจ ประสารศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว

 

นางมาลินี อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

นายพิศาล  คชฤทธิ์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

นายสุรเดช  อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพรพัสนันท์  พุ่มเจริญ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายสุดใจ จารุจิต์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาขา ศิลปะ

นายเอกลักษณ์ ผลพระ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวณัฏธญาน์ ภุมมา

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 
สาขา ดนตรี

นายไพโรจน์ ยิ่งคิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายอัษฎาวุธ อำนวย

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประยูร จิระเดชประไพ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี

 ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/1-2/5)
การสื่อสารและการนำเสนอ I20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/1-3/5)
เว็บไซต์ : http://www.wr.ac.th/wordpress/srisakul/

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

สาขา เกษตร

สาขา ธุรกิจ

นางจิราพร ชัยแสงแก้ว

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/6-2/9)
การสื่อสารและการนำเสนอ I20202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/6-3/9)

นางสาวนิตยา อดิเรก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สาขา เกษตร

นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

   
สาขาวิชา ไฟฟ้า-อิเล็กทริกนิกส์

นายสัญญา อุนพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   
สาขา บัญชี

 

นางเรณู  โพธิ์จันทร์

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

   
สาขาวิชาคหกรรม
 

ว่าที่ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชุมเสน

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates