• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายภีมพล เหมภูมิ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เว็บไซต์ : http://www.wr.ac.th/wordpress/pheampon/

 

นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางพรทิพย์  นิลาภรณ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษณี สุทธิศาล

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางนิสรา วงษ์บุญมาก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวารี ยอดศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช   น้อยเกิด

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายพลวัฒน์  แจ้งดี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ -

นายพรชัย โพธิ์มาก

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

นายศุภจิตร จันทรี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางกานติ์รวี กำเนิด

ตำแหน่งพนักงานราชการ

   
 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates