• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพลวัฒน์  แจ้งดี

ตำแหน่งครู  -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเกษณี สุทธิศาล

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางนิสรา วงษ์บุญมาก

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุวารี ยอดศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายภีมพล เหมภูมิ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ -

 

นางพรทิพย์  นิลาภรณ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางนงนุช   น้อยเกิด

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

 

นายพรชัย โพธิ์มาก

ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -

 

นางกานติ์รวี กำเนิด

ตำแหน่งพนักงานราชการ

 

นายภาคภูมิ ศรีตะลา

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายศุภจิตร จันทรี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates