• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาขาภาษาอังกฤษ

นางสาวนันทวัญ ใยยวง

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    

นางสาวอุษณีย์   สร้อยเพชร

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

        

นายชูชาติ โดรณ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

    

นางชนิศา  จิระเดชประไพ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสมทรง พันธ์ศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

    

นางชลธิชา ตรงสกุล

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

    

นางปานจันทร์ ภูวิชิต

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 นายมั่นชัย   ไม้หอม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายพงศธร  เชียงสีทอง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

    

สาขาภาษาจีน

    

นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ -

    

นางสาวกาญจนา  สายทอง

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ -

นางสาวสุตาภัทร์   กระสานติ์คิรี

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

    

นายสิริชัย  เจนทัศนเอกจิตร

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates