• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมทรง พันธ์ศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ

 

นายพงศธร  เชียงสีทอง

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

สาขา ภาษาอังกฤษ

นายชูชาติ โดรณ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนันทวัญ ใยยวง

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอุษณีย์   สร้อยเพชร

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางชนิศา  จิระเดชประไพ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธิชา ตรงสกุล

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางปานจันทร์ ภูวิชิต

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 นายมั่นชัย   ไม้หอม

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ -

   
สาขา ภาษาจีน

นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  สายทอง

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ -

นางสาวสุตาภัทร์   กระสานติ์คิรี

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates