• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายแสงทอง น้อยเกิด

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

 

กิจกรรมแนะแนว

นางเพลินใจ ประสารศรี

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว

 

นางมาลินี อินจันทร์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates