• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

 

งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

รวมพลคนทำสื่อ

 

 


 

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูวัชรวิทยา “รวมพลคนทำสื่อ”  วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


 


 

รู้ให้เป็นเรื่องกับครูภีมพล

Computer Classroom

วิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูอ้อย

คณิตศาสตร์แนวใหม่

เรียนภาษาไทยไปกับครูจูน

 


 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

เชิญชวนครูบุคลากรโรงเรียนวัชรวิทยา ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม“การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ครั้งที่ 1”
ด้วยงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ จะดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ครั้งที่ 1” สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป
เว็บไซต์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หมายถึง เว็บไซต์ที่มีแหล่งเรียนรู้หรือเพื่อการเรียนการสอนที่ให้บริการแก่นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจโดยมีเนื้อหาสาระสัมพันธ์สอดคล้องและส่งเสริมการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  

กิจกรรม ประกอบด้วย

1. ต้องเข้ารับการอบรม “การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ครบ 2 วัน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ต้องมีชั่วโมงการพบกัน สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้งหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (การทำ PLC)
3. ต้องมีผลงานการประกวดสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์อย่างน้อย 1 รายวิชา

ผู้สนใจติดต่องานสิ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯภายใน 30 พฤศจิกายน 2560


 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู..วัชรวิทยา ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ PLC
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Web  media  Professional  learning Community :
WEB MEDIA PLC)

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates