ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัชรวิทยา

นายสมรวม พูลเขียว ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัชรวิทยา

--------โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกองมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก่อนจะเป็นโรงเรียนวัชรวิทยา มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
ปี พ.ศ. 2520 ด้วยโรงเรียนวัดคูยางเป็นโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนรัฐบาลที่เห็นสมควรขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515) โรงเรียนวัดคูยางจึงจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโดยยุบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) เป็นนักเรียนรุ่นแรก ซึ่งในระยะแรก จัดชั้นเรียนเป็น 14 ห้องเรียน มีครู 20 คน นักเรียน 581 คน ภารโรง 2 คน ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยคณะปฏิวัติ ให้แยกโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาออกจากกันโดยเด็ดขาด กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะยุบโรงเรียน แต่โรงเรียนมีความประสงค์จะให้โรงเรียนวัดคูยางเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กระทรวงฯจึงให้โรงเรียนไปดำเนินการหาที่ตั้งใหม่ โรงเรียนจึงดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาขึ้นเป็นเอกเทศถาวร
ปี พ.ศ. 2521 เนื่องด้วยนโยบายของกรมสามัญศึกษา คือโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นกับกรมสามัญศึกษาและได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2521 โดยมีนายสมรวม พูลเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคูยาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัชรวิทยา อีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งที่มาของชื่อโรงเรียนวัชรวิทยา มาจากโรงเรียนวัชรราษฎร์วิทยาลัย (ซึ่งเดิมก็เคยตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดคูยาง) แปลว่า ความรู้ที่แข็งแกร่งโดยคณะครูชุดแรกที่มาจากโรงเรียนวัดคูยาง ประกอบด้วย
1. นายสมรวม พูลเขียว
2. นายเกริ่น มากะ
3. นายอิสระ อภัยราช
4. นายสุนทร อนุเพชร
5. นางสมนึก อภัยราช
6. นายวิริยะ พลับผล
7. นายนิรัตน์ พิศอ่อน
8. นายสุมิตร คำมี
9. นางสุพิส ไทพาณิชย์
10. นายแสน ถอสุวรรณ
11. นายเสริมศักดิ์ อยู่สุขเจริญ
12. นางสาวกัญญา ทัพเทวี
13. นายสุรชัย โกศิยะกุล
ปี พ.ศ.2522 นายสมรวม พูลเขียว ร่วมกับคณะครู ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาขึ้นเป็นเอกเทศถาวร ณ หมู่บ้านวังคาง จำนวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา โดยมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ คือ นางชะอุ้ม มาลีน้อย 15 ไร่ นายปิยะ เพชรพรรณ 5 ไร่ และบริจาคทางเข้าโรงเรียนขนาด 8.60 x 69.00 เมตร สมทบกับบริษัทกำแพงเพชรค้าไม้จำกัด ผ่านทางนายสุเทพ จันทราวิโรจน์ เลขานุการบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือเงินเพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 250,000 บาท โดยวันที่ 21 มิถุนายน 2522 ทำการยกป้ายโรงเรียนวัชรวิทยาและทำทางเข้าสู่โรงเรียนถมโดยดินลูกรัง กรมฯ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโดยในระยะแรกกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 004 จำนวน 8 ห้องเรียนตามอาคารเรียนแบบชั่วคราวแบบโครงเหล็กถอดได้อีก 18 ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม 3 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง และเนื่องจากห้องเรียนไม่พอ โรงเรียนจึงดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ห้องเรียน และบ่อบาดาลอีก 2 บ่อ
ปี พ.ศ.2523 วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มาเรียนในสถานที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาแห่งนี้ทั้งหมดในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนซึ่งตกปรอยๆตลอดเวลา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและนักธุรกิจช่วยนำรถมาช่วยขนย้ายอุปกรณ์การศึกษาให้จนสำเร็จ