ทำเนียบผู้บริหาร

นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
ประธานกรรมการ

นายวิเชียร ยอดนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ

นายประหยัด สิริกรรณะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ

นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กรรมการ

นางดวงดาว บดีรัฐ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ