วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ระดับเขตพื้นที่จากผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการตรวจรับประเมินในระดับจังหวัด
และระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา 
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1wyRUNbvK-ZG1iNrj0dnUW9MQxugz25_W?fbclid=IwAR3lZr9kiOteLJEfqQRM0Z3_z3pEi9no1Kss0QLJJyNr0tVyekO0ZaHe1WU