คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัชรวิทยา มีดังนี้

1 นายสุวรรณ  ศุภกิจเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายพิเชษฐ์  ใหญ่แก่นทราย ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3 นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์ ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายฉัตรชัย  รอดพร้อม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายสมพงษ์  ปรางค์ทอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายพรชัย เทพศิลปวิสุทธ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7 พระครูปริยัติวชิราทร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8 พระครูสิทธิวชิราทร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
9 นายสุนทร  อนุเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายบุญเนื่อง  ไชยสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายทรงวุฒิ  อุดมรัตนศิริชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายอนุพงษ์  เรืองชัยศิวเวท ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายพิวัฒน์วงศ์  สังคง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายฉัตรชัย  อินพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 นายไพชยนต์  ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ


คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน