นายภีมพล เหมภูมิ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางนิสรา วงษ์บุญมาก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวารี ยอดศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายพลวัฒน์ แจ้งดี
ตำแหน่งครู

นางนงนุช น้อยเกิด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย โพธิ์มาก
ตำแหน่งครู

นายศุภจิต จันทรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย


นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางกานติ์รวี กำเนิด
ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายมงคล สุขีลักษณ์
ตำแหน่งครู