นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุดใจ จารุจิตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกลักษณ์ ผลพระ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายไพโรจน์ ยิ่งคิด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายนำพล ธินวล
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะชำนาญการ