นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพิศาล คชฤทธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธ์ มรกฎ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ