โรงเรียนวัชรวิทยา
เลขที่ 93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-711901