วิสัยทัศน์
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
   
พันธกิจ
1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ 
โดยเน้นหลักการกระจายอำนาจสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   
เป้าประสงค์
1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีการกระจายอำนาจในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน
   
  กลยุทธ์
 1.  พัฒนาคุณธรรมนำความรู้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
5. ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนก้าวไกล
   

ตราประจำโรงเรียน


ใช้ตรา“ วชิราวุธ ” สัญลักษณ์ เป็นรูปวชิราวุธ ล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนและปรัชญา
ความหมายของตราประจำโรงเรียน วชิราวุธ คือ อาวุธของพระอินทร์เป็นรูปตรีสามง่าม
ซึ่งแทนสายฟ้าฟาดบังเกิดเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้า เปรียบเสมือนความรู้คือแสงสว่างแห่งปัญญา 
เราชาววัชรวิทยาจึงเป็นผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

   
คคิพจน์

ชื่อเสียงดี   ดนตรีดัง กีฬาเด่น  เน้นความรู้   เชิดชูจริยะ
   

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธวิสุทธิโมลีศรีวัชรินทร์
พระพุทธรูปประจำโรงเรียนวัชรวิทยา ซึ่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9.ราชบัณฑิต) 
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มอบให้โรงเรียนวัชรวิทยา 
ในสมัยที่นายสมรวม พูลเขียว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ 
และกระทำพิธีเบิกพระเนตร ณ วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
องค์พระมีขนาดส่วนสูง 2.50 เมตรเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งเรียกว่า"หลวงพ่อวัชระ" 
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววัชรวิทยาทุกคน

   

สีประจำโรงเรียน ฟ้า - ชมพู

สีฟ้า เป็นสีประจำวันเกิดของโรงเรียน 
คือวันศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2521 
หมายถึง ความร่มเย็น กว้างขวาง สูงส่ง และกว้างไกล 
สีชมพู เป็นสีคู่มิตรกับสีฟ้า หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสุทธิ์ และนุ่มนวล

   

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า