ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขตพื้นที่บรกิารและทั่วไป)  ปีการศึกษา 2563
 ตามรายละเอียดที่แนบมาตามปุ่มเมนูด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร :