กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา