กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา