กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องเรียนพิเศษ E-SAMT)
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา