คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ได้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา