การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้กำกับลูกเสือ และ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562  ณ แก่งเกาะร้อย