เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทยกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา