--งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน--

     


- งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
- งานสมาคมนักเรียนเก่า
- งานมูลนิธิวัชรร่วมจิต