ประวัติโดยสังเขปของโรงเรียนวัชรวิทยา

(จากทบทวนประวัติล่าสุด)

วันพฤหัสบดี ที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเรียนรู้ไร้พรมแดน

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

 

 โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นโรงเรียนที่ตั้งซ้อนอยู่ในโรงเรียนวัดคูยาง ซึ่งสังกัดกองการประถมศึกษา ต่อมาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง โรงเรียนรัฐบาลที่เห็นสมควรขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515) โรงเรียนวัดคูยางจึงจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2520 (ตามหนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ.0806/11670 ลงวันที่ 19 เมษายน 2520 ) ซึ่งยังคงใช้ชื่อโรงเรียนวัดคูยาง (ว.ย) ต่อมาปีการศึกษา 2521 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  
โดยคณะปฏิวัติให้แยกโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาออกจากกันโดยเด็ดขาด กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศยกเลิกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งขึ้นจากการแปรสภาพของโรงเรียนประถมศึกษาบางโรงเรียนเพื่อสงวนไว้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (ตามหนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ.0806/2107 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2521 ในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่ทราบหนังสือและประกาศยุบดังกล่าว โรงเรียนได้ดำเนินการจัดชั้นเรียนเป็น 14 ห้องเรียน มีครู 20 คน นักเรียน 581 คน ภารโรง 2 คน ต่อมาโรงเรียนได้นำปัญหาและอุปสรรคเข้าหารือผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษาและท่านรองอธิบดี จึงได้มีมติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2521 เพิ่มขึ้นอีก 1 โรง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัชรวิทยา” ซึ่งที่มาของชื่อโรงเรียนวัชรวิทยา มาจากโรงเรียนวัชรราษฎร์วิทยาลัย (เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเดิมก็เคยตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดคูยาง) แปลว่า ความรู้ที่แข็งแกร่ง โดยมีนายสมรวม พูลเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคูยาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัชรวิทยา อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยได้โอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเดิมมาเป็นนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาแห่งใหม่นี้ โดยคณะครูชุดแรกที่มาจากโรงเรียนวัดคูยาง ประกอบด้วย 1. นายสมรวม พูลเขียว 2. นายเกริ่น มากะ 3. นายอิสระ อภัยราช 4. นายสุนทร อนุเพชร 5. นางสมนึก อภัยราช 6. นายวิริยะ พลับผล 7. นายนิรัตน์ พิศอ่อน 8. นายสุมิตร คำมี 9. นางสุพิส ไทพาณิชย์ 10. นายแสน ถอสุวรรณ 11. นายเสริมศักดิ์ อยู่สุขเจริญ 12. นางสาวกัญญา ทัพทวี 13. นายสุรชัย โกศิยะกุล
   
ปี พ.ศ.2522 นายสมรวม พูลเขียว ร่วมกับคณะครู ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาขึ้นเป็นเอกเทศถาวร ณ หมู่บ้านวังคางจำนวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา โดยมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ คือ นางชะอุ้ม มาลีน้อย 15 ไร่ นายปิยะ เพชรพรรณ 5 ไร่ และบริจาคทางเข้าโรงเรียนขนาด 8.60 x 69.00 เมตร สมทบกับบริษัทกำแพงเพชรค้าไม้จำกัด ผ่านทางนายสุเทพ จันทราวิโรจน์ เลขานุการบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือเงินเพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 250,000 บาท โดยวันที่ 21 มิถุนายน 2522 ทำการยกป้ายโรงเรียนวัชรวิทยาและทำทางเข้าสู่โรงเรียนถมโดยดินลูกรัง นายสมรวมพูลเขียว นายวิสูตร จิตบรรเทา นางวินิจศรี พูลเขียว และนายวิสุทธิ์ เงินทอง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเข้าติดต่อผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา (นายสุวรรณ จันทร์สม) รับรองกับกรม ฯ ว่ายินดีจะจัดหาที่ดินในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ได้ไม่ต่ำกว่า 35 ไร่ ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขอเพียงให้กรมฯสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและสถานที่ประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน กรมฯ ยืนยัน ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโดยในระยะแรกกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 004 จำนวน 8 ห้องเรียนตามอาคารเรียนแบบชั่วคราวแบบโครงเหล็กถอดได้อีก 18 ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม 3 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง และเนื่องจากห้องเรียนไม่พอ โรงเรียนจึงดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ห้องเรียน และบ่อบาดาลอีก 2 บ่อ ปี พ.ศ.2523วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2523ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มาเรียนในสถานที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาแห่งนี้ทั้งหมดในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนซึ่งตกปรอยๆตลอดเวลา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและนักธุรกิจช่วยนำรถมาช่วยขนย้ายอุปกรณ์การศึกษาให้จนสำเร็จ ปี พ.ศ.2524ปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการดังนี้ (1) อาคารเรียนแบบ 318 ค จำนวน 1 หลัง (2) โรงอาหาร – หอประชุม จำนวน 1 หลัง (3) โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง (4) บ้านพักครูแบบ 202 ก จำนวน 1 หลัง (5) ติดตั้งไฟฟ้า และขอใช้เงินเหลือจากการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนมาดำเนินการได้อีก 3 รายการ คือ (1) ติดตั้งประปาในโรงเรียน (2) ทำถนนเข้าโรงเรียน, ปรับปรุงพื้นที่ถนนภายในโรงเรียน (3) บ้านพักครูแบบ 202 ก จำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ.2528ปีการศึกษานี้กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง (1) สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (อาคารเรียน 2) จำนวน 1 หลัง(เงินเหลือขออนุมัติสร้างรั้วถาวรได้ 42 ช่อง) (2) บ้านพักครูแบบ 204 จำนวน 1 หลัง นอกจากนี้โดยการบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรและก่อสร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน1 ฐานด้วยเงินสหกรณ์โรงเรียนและเงินช่วยเหลือของผู้มีจิตศรัทธา ปี พ.ศ.2531กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินหมวดค้าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (อาคารเรียน 3) (ปรับปรุงปี 2529) จำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ.2532นายสมรวม พูลเขียว ครบเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม และนายบุญเพ็ญทองช่วย มารับตำแหน่งแทน ปี พ.ศ.2535นายสมพล ตันติสันติสม มาดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2536กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีให้ดำเนินการก่อสร้างดังนี้ (1) บ้านพักนักการ-ภารโรง จำนวน 1 หลัง (2) ถนนสายในโรงเรียน จำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ.2537นายสมปอง สมนักพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ปี พ.ศ.2544นายอำนวย อภิชาติตรากูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ปี พ.ศ.2547โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2551 สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล(อาคารเรียน 4) จำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ.2552ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนวัชรวิทยาได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัย ราชภัฎกำแพงเพชร เปิดโครงการ E-SMAT และ EP-SMAT ซึ่งเน้นผลิตนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2553 นายศุภชาติ บดีรัฐ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยาในปีการศึกษานี้โรงเรียน วัชรวิทยาเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ปี พ.ศ.2554โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน นายจำนง อินทพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัชรวิทยา ปี พ.ศ. 2558 -โรงเรียนได้รับรางวัล SC-QA และรางวัล OBEC-QA จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ