>> งานบุคลากร

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2559

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2560

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2561

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2562

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2563

 

>>แบบฟอร์มการลา (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)

>>รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวัชรวิทยา

            ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)

            ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)


>> งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

>> งานพัฒนาสมรรถนะความก้าวหน้าของครูและบุคลากร

>> งานกิจการนักเรียน

>> งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สารสนเทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  งานสำนักงาน
  งานอาคารสถานที่ 
  งานโสตทัศนศึกษาและสาธารณูปโภค 
  งานนักการและแม่บ้าน
กลุ่มงานบริการ
   งานยานพาหนะ
  งานดุริยางค์
  งานโภชนาการ